QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

10/08/2019

Phát biểu twitter của Donald J. Trump ngày 10/8/2019: Về bộ phim ‘The Hunt” của Điện ảnh Hollywood


Donald J. Trump @realDonaldTrump:

“Bọn điện ảnh Hollywood Trung dung là bọn phân biệt chủng tộc ở cấp độ cao nhất, và mang Sự Hằn thù và Căm tức to lớn! Họ thích tự gọi mình là Tinh hoa, nhưng họ không phải là Tinh họa. Trên thực tế, thường là những người mà họ cực lực chống đối đó mới thực sự là Tinh hoa.
Bộ phim sắp ra mắt được thực hiện để tạo sự hoang mang và gây nên hỗn loạn. Họ tạo ra bạo lực của riêng mình, và sau đó cố gắng đổ lỗi cho người khác. Họ là những kẻ phân biệt chủng tộc thực sự, và rất xấu cho đất nước chúng ta!”

1:44 AM • 10 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhone
Donald J. Trump @realDonaldTrump

Liberal Hollywood is Racist at the highest level, and with great Anger and Hate! They like to call themselves “Elite,” but they are not Elite. In fact, it is often the people that they so strongly oppose that are actually the Elite. The movie coming out is made in order to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country!

1:44 AM • Aug 10, 2019•Twitter for iPhone

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.